Hedeflerimiz


 • Sürdürülebilir tarım için doğal denge, çevre ve toprağın korunmasının yanında gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanarak insan sağlığını korumak iç ve dış pazara sağlıklı ürün sunabilmektir.
 • Bitkisel üretimde verimlilik ve kaliteyi artırmak, iç ve dış Pazar taleplerini dikkate alarak üretim yapılmasını sağlayarak Pazar şansı yüksek ürünlerin üretimini artırmaktır.
 • Hayvansal üretimde verim ve kaliteyi artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve hayvan sağlığının korunmasını sağlamaktır.​
 • Üretici birliklerinin daha fazla işlerlik kazanmasını sağlayarak çiftçi gelirlerinin yükseltilmesidir. Bu Kapsamda;
 • Gıdaların tarladan sofraya kadar insan sağlığını tehdit edecek hiçbir unsur içermemesi için 5996 sayılı kanun kapsamında denetim, eğitim çalışmaları eksiksiz olarak yapılacaktır. (2013-2023)
 • Süt,bal ve zeytinyağı başta olmak üzere gıdaların üretiminden tüketimine kadar olan zincirin sağlıklı kurulması için üreticiler bilinçlendirilecektir.
 •  Kalıntının önlenmesi için hijyeni sağlayıcı tedbirlerle birlikte üretici örgütlerine süt toplama tankları, zeytin ve zeytinyağının taşınması ve muhafazasında doğru malzemelerin kullanılması sağlanacaktır.(2013-2015)
 • Üreticilerin kimyasal gübre ve pestisit kullanımı konusundaki hatalarını en aza indirmek için eğitim ve denetim çalışmaları eksiksiz yerine getirilecektir. (2013-2023)
 • Hastalık ve Zararlıların önceden tespit edilerek önlem alınmasını sağlamak amacıyla başta elma olmak üzere uygun olan diğer ürünler içinde en az 6 erken uyarı istasyonu kurulacaktır. (2013-2015)
 • Başta örtü altı ve narenciye olmak üzere en az 1000 üreticinin Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimine uygun üretim yapması sağlanacaktır. (2013-2018)
 • Örtü altı başta olmak üzere biyolojik ve biyoteknik mücadele teşvik edilecektir.(2013-2023)
 • En az 5000 üreticinin yaprak toprak analizi yaptırması sağlanacaktır.
 • İlimizde organik tarım yapan üretici sayısı 1000'e çıkarılacaktır. İlimizde en az 3 köy ekoturizmi de kapsayacak şekilde tamamında organik üretim yapılması sağlanacaktır.(2013-2023)
 • İlimizde 500 üreticinin İyi Tarım Uygulamalarına geçmesi sağlanacaktır.(2013-2018)
 • İlimizde 500 üreticinin İyi Tarım Uygulamalarına geçmesi sağlanacaktır.(2013-2018)
 • Yukarıdaki hedeflerin entegre yönetimi ile İlimizde kullanılan kimyasal gübrelerin (%15), pestisitlerin %20 azaltılması sağlanacaktır. (2013-2023)
 • İlimizin biyolojik çeşitliliğini korumak amacıyla eğitim ve teşvik çalışmaları yapılacak, İlimize özgün ürünler için coğrafi işaretleme çalışmalarına başlanacaktır.(2013-2023)
 • Toprak, su kaynakları ve bitkilerin korunması için zarar verici faaliyetler önlenecek, tarım arazilerinin tarım dışı amaçla kullanılması engellenecektir. (2013-2023)
 • Üreticilerin İlimiz ekolojisine uygun, hastalık ve zararlılara dayanıklı ve yüksek verimli tohumluk kullanmasını sağlamak amacıyla eğitim, denetim ve teşvik çalışmalar eksiksiz yapılacaktır.(2013-2023)
 • Üretim ve hasat aşamasında yapılan hataları en aza indirmek amacıyla her köyde ürün desenine bağlı olarak en az 1 demonstrasyon kurulacak, kültürel işlemlerin gereği gibi yapılması sağlanacaktır.(2013-2018)
 • Modern tarım teknikleri ve makinelerinin kullanımını artırmak amacıyla makine ekipman alımlarında KKYDP kapsamında 3900 üreticiye verilen hibe desteği en az 3000 üreticiye daha verilerek, doğru kullanımı konusunda üreticiler eğitilecektir. (2013-2023)
 • İlimizdeki mevcut seraların modernleştirilmesi için teknik ve maddi destek sağlanacaktır. (2013-2018)
 • İlimizdeki sulanan tarım alanlarının % 30'unun basınçlı sulama sistemi ile sulanması için KKYDP kapsamında, hibe desteği ve yayım çalışmaları yapılacaktır. (2013-2023)
 • İlimizin turizm potansiyeli, iklim avantajı, iç ve dış Pazar istekleri dikkate alınarak havza bazlı üretim planlaması yapılarak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi artırılacaktır.(2013-2023)
 • İlimizden yapılan yaş sebze ve meyve ihracatı 160 bin tondan 500 bin tona çıkarılacaktır.(2013-2023)
 • Hayvan besleme, bakım ve hayvan barınaklarının taşıması gereken kriterler konusunda üreticiler bilinçlendirilecektir.(2013-2015)
 • Küçükbaş hayvancılıkta mevcut ırkların ıslahı için üstün verimli ırklar hazırlanacak projeler kapsamında üreticilere temin edilecektir.(2013-2015)
 • Yem bitkileri üretimini artırmak amacıyla eğitim ve destek çalışmaları yapılacaktır.(2013-2015)
 • Kaliteli yem kullanımını sağlamak amacıyla yem üretim ve satış yerleri denetlenecektir. (2013-2023)
 • İlimizde bulunan meraların 2015 yılına kadar tahdit ve tahsis çalışmaları tamamlanacak, 2023 yılına kadar 20.000 dekar mera ıslahı yapılacaktır.
 • Uygulanacak kooperatif projeleri ile büyük ölçekli işletmelerin kurulması sağlanacaktır.(2013-2018)
 • Bulaşıcı hastalıklarla etkin mücadelenin sağlanabilmesi için yıllık programlar doğrultusunda aşılama ve taramaların yanı sıra eğitim ve yayım çalışmaları yapılacaktır.(2013-2023)
 • İlimizin başta şap olmak üzere Karantinaya tabi hastalıklardan ari olması sağlanacaktır. (2013-2023)
 • İlimizdeki et ve süt üretimi % 20 artırılacaktır. (2013-2023)
 • İlimizdeki basra alanları korunarak yeni polen kaynakları sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır. (2013-2018)
 • Muğla arısının ıslah edilerek verimliliği artırılacaktır.(2013-2015)
 • Bal ve arı yan ürünlerinin üretimini artırmak amacıyla eğitim çalışmaları yapılacaktır. (2013-2018)
 • Arıcıların konaklama sorunları çözülecektir. (2013-2015)
 • İlimizdeki iç su ve denizlerde yapılan su ürünleri üretimindeki yapısal ve hukuksal sorunlar çözülecektir. (2013-2015)
 • Su ürünleri üretimi 2023 yılına kadar % 20, ihracatı % 30 artırılacaktır.
 • İç su ve denizlerde yapılan avcılık faaliyetleri denetlenerek, stokların sürdürülebilirliği sağlanacaktır. (2013-2018)
 • Kırsal kesimdeki düşük gelirli insanlar için araziye bağlı olmayan ve aile işgücüne dayalı kayın mantarı, ipekböcekçiliği ve benzer faaliyetler desteklenerek alternatif gelir kaynakları oluşturulacaktır.(2013-2015)
 • İlin turizm potansiyeli de dikkate alınarak geçmişte yapılan el sanatları (Halı-kilim vb), yöresel gıdaların (kurutulmuş sebze, tarhana) üretimi ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. (2013-2018)
 • Kırsalda yaşayan düşük gelir grubuna sahip çiftçiler, birim alandan elde edilen gelirin yüksek olduğu çilek başta olmak üzere uygun olan diğer ürünleri üretmeleri için  uygun finansman kaynakları ile desteklenecektir.(2013-2018)
 • KKYD kapsamında, bitkisel ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesine yönelik yatırımlara hibe desteği sağlanacaktır. İlimizde öncelikli olarak yapılması gereken soğuk hava depoları, meyve suyuna yönelik yatırımlar, zeytinyağı şişeleme, süt toplama ve işleme faaliyetlerine öncelik verilerek 60 olan mevcut tesis sayısının 120'ye çıkarılması hedeflenmektedir.(2013-2023)
 • 2023 yılına kadar İlimizde 1 adet organize hayvancılık, 1 adet Örtü altı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve 1 adet Gıda İhtisas Sanayi Bölgesi kurulması sağlanacaktır.
 • İlimizdeki mevcut üretici örgütlerinin işlerlik kazanması ve yeni üretici örgütlerinin kurulması için çalışmalar yapılacak, Üretici örgütlerinin ortak üretim ve pazarlama aktiviteleri teknik ve mali yönden desteklenecektir. (2013-2023)
 • KKYDP kapsamında, desteklenen altyapı projeleri ile sulamaya açılan 8.500 dekar arazi miktarı 15.000 dekara çıkarılacaktır.(2013-2023)​

''